1 حضور در نمایشگاه زیمباوه

 

 

2 حضور در نمایشگاه بخش تعاون 1394

3 حضور در نمایشگاه بین المللی صنعت تهران مهرماه 1394

4 حضور در نمایشگاه بین المللی صنعت تهران مهر ماه 95

5 حضور در نمایشگاه بین المللی صنعت اصفهان دیماه 1395

6 حضور در نمایشگاه صنعت یزد بهمن ماه 1395