حضور در نمایشگاه بین المللی صنعت شیراز – دی ماه 1396

حضور در نمایشگاه بین المللی صنعت اصفهان – آذرماه 1396

حضور شرکت دیانی ماشین در نمایشگاه زیمباوه

حضور شرکت دیانی ماشین در نمایشگاه زیمباوه