حضور درچهاردهمین دوره از نمایشگاههای بین المللی صنعتت اصفهان 98

حضور در چهاردهمین دوره از نمایشگاههای بین المللی صنعتت اصفهان 98

حضور در نوزدهمین دوره از نمایشگاههای بین المللی صنعت تهران مهرماه 98

حضور در نوزدهمین دوره از نمایشگاههای بین المللی صنعت تهران

 

حضور در نمایشگاه بین المللی صنعت شیراز – دی ماه 1396

حضور در نمایشگاه بین المللی صنعت اصفهان – آذرماه 1396

حضور شرکت دیانی ماشین در نمایشگاه زیمباوه

حضور شرکت دیانی ماشین در نمایشگاه زیمباوه